پروژه های در دست احداث

بلوک ۱۰

درصد پیشرفت فیزیکی۷.۰۴%
۷.۰۴%
درصد پیشرفت ریالی۲۰%
۲۰%

بلوک ۹

درصد پیشرفت فیزیکی۳.۳۲%
۳.۳۲%
درصد پیشرفت ریالی۳.۳۲%
۳.۳۲%

بلوک ۸

درصد پیشرفت فیزیکی۳.۳۲%
۳.۳۲%
درصد پیشرفت ریالی۳.۳۲%
۳.۳۲%

بلوک ۴

درصد پیشرفت فیزیکی۱%
۱%
درصد پیشرفت ریالی۱%
۱%
درصد پیشرفت فیزیکی۷۱.۷۹%
۷۱.۷۹%
درصد پیشرفت ریالی۶۰%
۶۰%

بلوک ۱۷

درصد پیشرفت فیزیکی۳۶.۲۸%
۳۶.۲۸%
درصد پیشرفت ریالی۳۶.۲۸%
۳۶.۲۸%

بلوک ۱۲

درصد پیشرفت فیزیکی۳۶.۲۸%
۳۶.۲۸%
درصد پیشرفت ریالی۳۶.۲۸%
۳۶.۲۸%

شماره حساب تعاونی مسکن نزد بانک شهر        ۷۰۰۳۴۹۸۵۹۲
شماره شبا                                                 IR700610000000007003498592
شماره کارت                                                ۴۰۵۳-۹۰۰۵-۰۶۱۰-۵۰۴۷

خبر ها و تازه ها

فهرست