پروژه های در دست احداث

بلوک ۱۰

درصد پیشرفت فیزیکی۳%
۳%
درصد پیشرفت ریالی۳%
۳%

بلوک ۹

درصد پیشرفت فیزیکی۲%
۲%
درصد پیشرفت ریالی۲%
۲%

بلوک ۸

درصد پیشرفت فیزیکی۲%
۲%
درصد پیشرفت ریالی۲%
۲%

بلوک ۴

درصد پیشرفت فیزیکی۱%
۱%
درصد پیشرفت ریالی۱%
۱%

بلوک ۱۹

درصد پیشرفت فیزیکی۴۵%
۴۵%
درصد پیشرفت ریالی۴۵%
۴۵%

بلوک ۱۷

درصد پیشرفت فیزیکی۵%
۵%
درصد پیشرفت ریالی۵%
۵%

بلوک ۱۲

درصد پیشرفت فیزیکی۵%
۵%
درصد پیشرفت ریالی۵%
۵%

شماره حساب تعاونی مسکن نزد بانک شهر        ۷۰۰۳۴۹۸۵۹۲
شماره شبا                                                 IR700610000000007003498592
شماره کارت                                                ۴۰۵۳-۹۰۰۵-۰۶۱۰-۵۰۴۷

خبر ها و تازه ها

فهرست